Cerro de San Miguel. Lliria. 1934

17-08-193402-09-1934Lluís Pericot Garcia
"S'han continuat en 1934 en el despoblat de Sant Miquel de Lliria les exploracions que s'iniciaren en 1933 (...). Durà aquesta campanya des del 17 d'agost fins el 3 de setembre, dirigint-la el Subdirector del Servei D. Luis Pericot, que estigué al front dels Treballs des de la seua iniciació fins el 22 d'agost, continuant-los el Colaborador D. Emili Gómez Nadal fins la seua terminació; havent-los ajudat en això D. Francesc Porcar i D. Domingo Uriel, i actuant de capataç el reconstructor del Servei senyor Espí."

"En la passada campanya s'han descobert i excavat cinc departaments de vivendes, que es senyalaren en el diari amb els números 11 a 15. S'alçaven aquestes en la mateixa terraça que les descobertes anteriorment, mostrant la mateixa tècnica de construcció d'ormeig de pedra no carejada rebuda en fanc, tan general en els poblats d'aquesta época. Descobrint-se també murs de contenció de terres sobre els que estrebaven les terraces en que s'alçaven els edificis, salvant-se els desnivells d'uns a altres compartiments i segurament unes a altres terraces, mediant escales de les que ha quedat mostra (...). Tot això i la pronunciada pendent de l'encerrellada, ens fa vore la disposició escalonada, amb exagerats desnivells i irregularitat de traça, de la Lliria ibèrica."

"A banda d'altres descobriments ceràmics corrents,(...) l'extremat interés d'aquestes excavacions està en el descobriment de bon número de recipients ibèrics, no ja ornats com els de la campanya precedent amb riques decoracions vegetals estilisades, sino amb interessantíssims frissos d'animals i figures humanes, entre motius vegetals de gran bellea i varietat, i numeroses inscripcions ibèriques. Tot això fa, no ya d'aquesta nutrida serie de vassos sino en general de cada un d'ells, cosa única d'importància excepcional per als estudis etnogràfics, prehistòrics i filològics ibèrics."

(La Labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo en el pasado año 1934: 15-19)

"En quant a altres troballes, es fa menció d'escàssos objectes metàlics, fusaioles, mans de morter, sostenidors de vassos, etc, axina com la troballa d'una moneda mutilada en el Dept. 15, fora de les construccions i molt superficial."

(Bonet Rosado 1995: 38)

*En la publicació de 1935, La Labor del SIP y su Museo en el pasado año 1934 (pp. 21-47), junt a les de les inscripcions ibèriques, es troben les descripcions de les decoracions figurades del "fragment ceràmic de la Dama de l'Espill", el "plat de peix", "el vas del combat de les barques", "el vas de la caça de cèrvols amb rets", "el vas amb l'escena de peixca", "el vas amb la dona ginet", "l'enochoe del combat i les flautistes", "el vas de la dansa", "el vas del fris dels guerrers desmontats" i "el vas del combat dels guerrers amb cuiraces".
Back to top